Aktuellt

Här hittar du kort och tillfällig information om våra verksamheter och aktiviteter varvat med information om hur vi jobbar med utveckling och förändring av vår verksamhet.

 

 

Kallelse till årsstämma i En Utsträckt Hand Täby & Danderyd

En Utsträckt Hand Täby & Danderyd håller årsstämma tisdagen den
22 april 2024 klockan 18.30 på Kemistvägen 30, i Täby.

 

Rätt att delta och anmälan
Medlemmar som önskar delta i årsstämman ska anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 19 april 2024.

 

Anmälan om deltagande sker skriftligen till föreningen per e-post till info@enutstrackthand.se


Vid anmälan vänligen uppge namn och telefonnummer. För anmälan av ombud gäller samma anmälningsförfarande som ovan. Medlem som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet.

 

Förslag till Dagordning
1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för årsstämman
3. Val av sekreterare för årsstämman
4. Val av justerare tillika rösträknare
5. Fråga om stämman utlysts i enlighet med stadgar
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk redovisning
9. Revisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
12. Planering av verksamheter för innevarande år, 2024
13. Val av styrelseledamöter & revisor samt suppleant
14. Val av valberedning
15. Motioner och övriga frågor
16. Mötets avslutande

 

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga här:

 

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Bokslut

 

Verksamhetsplan för 2024 diskuteras på årsstämman under punkt 12.

 

Väl mött!
Styrelsen i En Utsträckt Hand Täby & Danderyd

 

Ett stort tack till alla som hjälpt oss!

Tack till alla privatpersoner både inom och utanför kommunen som aktivt bidrar med kläder, möbler, sängutrustning, husgeråd, leksaker och böcker. För att inte tala om den de ekonomiska bidrag vi får. Oerhört värdefullt!

 

Och alla volontärer som bidrar med sin tid i kortare och längre uppdrag. Utan er skulle vi inte kunna driva vår förening. Stort tack.

 

Läs mer om våra företagssamarbeten här 

Läs mer om hur det är att vara volontär hos oss här

 

 

Frihet på Cykel Cykelkurser för vuxna

Att kunna cykla ger en ökad frihet genom en möjlighet att ta sig till skola, utbildning och arbete men också  ett verktyg för att lära känna sin nya hemkommun, ta del av öppna aktiviteter, friluftsliv och natur. Vi är övertygade om att tillgång till en cykel bidrar till ett aktivt och hälsosamt liv, fler möjligheter till möten mellan nyanlända och fastboende och ett större socialt nätverk.

 

I samarbete med Cykelfrämjandet och med stöd av ett antal volontärer, har vi under året genomfört två cykelkurser för vuxna, huvudsakligen kvinnor. Under 6 x 2 timmar har kursdeltagarna lärt sig cykla och fått information om trafikregler och hur man uppträder i trafiken. Hela aktiviteten finansieras genom bidrag från Postkodsstiftelsen.

 
En verksamhet som vi kommer att fortsätta med till våren, så håll ögonen öppna för nya kurser. Läggs ut både här och på vår Facebook sida

 

 

Vi är så glada för att vi fått nya fina datorer!

Stort tack till Zentum, som har skänkt oss nya, fina datorer att använda bl a i våra Prata Svenska aktiviteter, på Mötesplatsen i Danderyd och möjligen också på evakueringsboende i Danderyd och Täby.